Mötesprotokoll

1998 Konstituerande möte
Fyllnadsval
1999 Årsmöte
2000 Årsmöte
2001 Årsmöte
  Fyllnadsval till valberedning
  Fyllnadsval till styrelse
2002 Årsmöte
2003 Årsmöte
2004 Årsmöte
2005 Årsmöte
2006 Årsmöte
2007 Årsmöte

Konstituerande möte 19 januari 1998, kl. 19.00 Folkuniversitetet, Kungsgatan 33, sal 203

Närvarande: Jan Andersson, Caroline Carlquist (justerare), Marie Holmquist, Joakim Hörsing, Martin Karlsson (ordförande), Patrik Lilja, Mats Linell (justerare), NilsGöran Mattsson, Lennart Nordenfelt, Ingemar Nordin, Bo Petersson, Mattias Severin, Annika Törnström (sekreterare), Jan Willner.

1. Martin Karlsson förklarade mötet öppnat.

2. Till mötets ordförande valdes Martin Karlsson.

3. Till justerare, tillika rösträknare, valdes Caroline Carlquist och Mats Linell.

4. Till mötets sekreterare valdes Annika Törnström.

5. Till kassör för mötet valdes Mats Linell.

6. Inga övriga frågor att behandla vid mötet anmäldes. Dock noterades att alla vid mötet närvarande skulle ha rösträtt.

7. Föredragningslistan fastställdes.

8. Mötets utlysning godkändes.

9. Lennart Nordenfelt, FD, professor vid Tema Hälsa, och Bo Petersson, FD, docent, universitetslektor i filosofi, höll inledningsanföranden: Lennart Nordenfelt berättade kort om sina erfarenheter av olika filosofiska föreningar i Uppsala, Lund och Oxford. Han framhöll att filosofiska föreningar kan ha olikartade syften, eventuellt i kombination: föreningen kan a) vara en komplettering till den akademiska seminarieverksamheten, b) vara en plats dit man inbjuder (utländska) gäster och/eller kända personer, c) göra något annat än ovanstående, nämligen ta upp allmänna ämnen för filosofisk diskussion, d) popularisera filosofin för stadens befolkning, vilket kan följa av föregående punkt, eller e) vara en ”tummelplats” för studenter, dit lärare inbjuds på studenternas villkor. Bo Petersson berättade mera ingående om sina erfarenheter från Filosofiska Föreningen vid Uppsala Universitet, och underströk därvid den filosofiska föreningens sociala betydelse som en mötesplats för skilda kategorier av filosofi-intresserade: studenter och lärare, akademiker och icke-akademiker, praktiska och teoretiska filosofistudenter, och olika generationer. Ingemar Nordin berättade om Filosofiska Föreningen vid Lunds Universitet, samt om den något mer populariserade ”Filosoficirkeln” i Lund; Jan Andersson kompletterade beskrivningen av Filosofiska Föreningen i Uppsala.

10. Caroline Carlquist berättade om förberedelserna inför föreningens bildande, hur stadgeskrivning och planering av verksamheten har utarbetats vid ett antal informella möten.

11. Ingemar Nordin informerade om planerade mötesdatum inför våren, samt om de inledare som därvid kan bli aktuella. Mötet enades om att den föreslagna tidpunkten, 19.00, är en lämplig tid; Jan Andersson påpekade att det kan finnas nackdelar med att alltid ha föreningens möten samma veckodag, då presumptiva medlemmar som är upptagna av andra veckodagsanknutna aktiviteter därmed har svårt att delta.

12. Martin Karlsson gick kort igenom förslaget till stadgar för föreningen.

13. Mötet beslutade att avgiften för medlemskap i föreningen ska vara 100,- för kalenderåret 1998.

En kort PAUS följde, vilket gav möjlighet till noggrannare genomläsning av stadgarna, samt under vilken de närvarande kunde anmäla sig som medlemmar i föreningen. Mötets kassör Mats Linell noterade erläggande av medlemsavgift på särskild lista.

14. a) Två ändringar av de föreslagna stadgarna föreslogs av Mattias Severin, gällande §1.4 och §2.6. Mötet beslutade att stadgarna skulle ändras i enlighet med förslagen. b) Mötet beslutade att föreslagna stadgar, med beslutade ändringar, skulle stadfästas.

15. Mötet beslutade att föreningen ska ansöka om att registreras som ideell förening hos skattemyndigheten.

16. De personer som ställde upp för att väljas in i styrelsen presenterade kort sig själva.

17. Mötet beslutade att till föreningens styrelse för 1998 välja: Caroline Carlquist, student i praktisk och teoretisk filosofi; Martin Karlsson, student i teoretisk och praktisk filosofi; Mats Linell, doktorand i filosofi vid forskarskolan Civitas; Ingemar Nordin, FD, docent, universitetslektor i filosofi vid Tema Hälsa; Bo Petersson, FD, docent, universitetslektor i filosofi; Mattias Severin, docent, universitetslektor i teoretisk fysik vid IFM; och Annika Törnström, doktorand i filosofi vid forskarskolan Civitas.

18. Till valberedning för 1998 beslutade mötet att välja Joakim Hörsing och Jan Willner.

19. Till revisor för 1998 beslutade mötet att välja Jan Andersson.

20. Mötet beslutade att utse Sokrates till hedersmedlem nr. 1.

21. Övriga frågor: Patrik Lilja efterfrågade plan för framtida information om föreningens verksamhet. Den nyutsedda styrelsen poängterade att den stadgade ”annonseringen” på filosofiämnets anslagstavla utgör ett minimikrav på information, och att styrelsen snarast möjligt ska fatta vidare beslut i frågan, samt att idéer från övriga medlemmar mottages med tacksamhet. Bo Petersson tackade ”arbetsgruppen” Caroline Carlquist, Martin Karlsson, Mats Linell, Ingemar Nordin och Annika Törnström, och ledde därvid en värmande applåd.

22. Ordförande Martin Karlsson förklarade mötet avslutat.

Varefter mötesdeltagarna förflyttade sig tvärs över gatan till Blue Ribbon för fortsatt diskussion och inmundigande av såväl mat som dryck.

Annika Törnström, sekreterare

Justeras:

Caroline Carlquist

Mats Linell
 


 

Fyllnadsval 6 april 1998, kl.19.00 Folkuniversitetet, Kungsgatan 33, sal 203


Då vice ordförande Martin Karlsson meddelat sitt beslut att avgå från sin post i styrelsen på grund av flyttning till Stockholm, föreslog valberedningen att Patrik Lilja skulle väljas till ny vice ordförande för Filosofiska Föreningen, vilket mötets deltagare också gjorde.
 

Årsmöte 1 februari 1999, kl. 19.00, Folkuniversitetet, Kungsgatan 33, sal 203

Närvarande: Jan Andersson, Ralf Andersson, Caroline Carlquist (justerare), Göran Collste (ordförande), Sofia Gustafson, Magnus Halldin, Joakim Hörsing, Ulla Johansson, Mats Linell, Åsa Nilsson, Ingemar Nordin, Bo Petersson, Mattias Severin, Ylva Stjerna, Lydia Svensson, Annika Törnström (sekreterare), Martin Westlund, Jan Willner

1. Bo Petersson förklarade mötet öppnat.

2. Utlysningen till årsmötet godkändes.

3. Till mötets ordförande valdes Göran Collste - ett historiskt tillfälle då en Uppsala-teolog sitter ordförande i Filosofiska Föreningen!

4. Till justerare, tillika rösträknare, valdes Caroline Carlquist.

5. Till mötessekreterare valdes Annika Törnström.

6. Inga övriga frågor för mötet anmäldes.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse: Bo Petersson informerade om Filosofiska Föreningens första levnadsår.

9. Mattias Severin, föreningens kassör, presenterade en redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Jan Andersson, revisor för föreningen, intygade att han har granskat kassabok, verifikationer, kontoutdrag samt kassa, och därvid inte funnit anledning till någon anmärkning; räkenskaperna har förts med utmärkt noggrannhet. Jan Andersson föreslog därför årsmötet att bevilja kassören ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

10. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska förvaltningen, och därmed bevilja kassören ansvarsfrihet i enlighet med ovanstående rekommendation.

11. Valberedningen Joakim Hörsing och Jan Willner föreslog att sittande styrelse skulle omväljas för det kommande verksamhetsåret.

12. Årsmötet omvalde sittande styrelse för ännu ett verksamhetsår, dvs Caroline Carlquist, Patrik Lilja, Mats Linell, Ingemar Nordin, Bo Petersson,  Mattias Severin och Annika Törnström.

13. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret omvaldes Joakim Hörsing och Jan Willner.

14. Till revisor för det kommande verksamhetsåret omvaldes Jan Andersson.

15. Medlemsavgiften för 1999 fastställdes till oförändrad 100,-.

16. Ordförande Göran Collste förklarade mötet avslutat.
 

Annika Törnström, sekreterare

Caroline Carlquist, justerare
 

Då den formella delen av årsmötet var avklarad, presenterades pågående forskning med filosofisk anknytning vid Linköpings universitet; se referat!
 
 

Årsmöte 24 januari 2000 Folkuniversitetet, Kungsgatan 33, sal 203

Närvarande:
Jan Andersson Fredrik Nilsson
Linus Boman Ingemar Nordin
Caroline Carlquist Lennart Nordenfelt
Göran Collste Pelle Nordquist
Eva-Mai Heinaste Bo Petersson
Martin Ivarsson Mattias Severin
Henrik Lerner Ylva Stjerna
Patrik Lilja Annika Törnström
Lena Malmberg Jan Willner
Magnus Olert

1. Bo Petersson förklarade mötet öppnat.

2. Utlysningen till årsmötet godkändes.

3. Till mötets ordförande valdes Lennart Nordenfelt.

4. Till justerare, tillika rösträknare, valdes Göran Collste.

5. Till mötessekreterare valdes Annika Törnström.

6. Inga övriga frågor för mötet anmäldes.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse: Bo Petersson informerade om Filosofiska Föreningens andra levnadsår.

9. Mattias Severin, föreningens kassör, presenterade en redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Jan Andersson, revisor för föreningen, intygade att han har granskat kassabok, verifikationer, kontoutdrag samt kassa, och därvid inte funnit anledning till någon anmärkning; räkenskaperna har förts med utmärkt noggrannhet. Jan Andersson föreslog därför årsmötet att bevilja kassören ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

10. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska förvaltningen, och därmed bevilja kassören ansvarsfrihet i enlighet med ovanstående rekommendation.

11. Valberedningen Joakim Hörsing och Jan Willner föreslog styrelse för det kommande verksamhetsåret.

12. Årsmötet valde styrelse för det kommande verksamhetsåret: Lena Malmberg, Ingemar Nordin, Bo Petersson,  Mattias Severin, Ylva Stjerna och Annika Törnström.

13. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret valdes Per-Erik Liss och Henrik Lerner.

14. Till revisor för det kommande verksamhetsåret omvaldes Jan Andersson.

15. Medlemsavgiften för 2000 fastställdes till oförändrad 100,-.

16. Ordförande Lennart Nordenfelt förklarade mötet avslutat.
 

Annika Törnström, sekreterare

Göran Collste, justerare

Då den formella delen av årsmötet var avklarad, vidtog presentation och korrigering av ett par filosofiska myter: Atlantis och "The Popper Legend", se referat.

Årsmöte 22 januari 2001 Folkuniversitetet, Kungsgatan 33, sal 204

Närvarande medlemmar:
Jan Andersson Lennart Nordenfelt
Linus Boman Ingemar Nordin
Eva-Mai Heinaste Tommy Persson
Marie Holmqvist Bo Petersson
Martin Ivarsson Mattias Severin
Per-Erik Liss Ylva Stjerna
Lena Malmberg Annika Törnström
Magnus Olert Jan Willner

1. Bo Petersson förklarade mötet öppnat.

2. Utlysningen till årsmötet godkändes.

3. Till mötets ordförande valdes Jan Willner.

4. Till mötessekreterare valdes Annika Törnström.

5. Till justerare valdes Ingemar Nordin.

6. Inga övriga frågor för mötet anmäldes.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse: Bo Petersson informerade om Filosofiska Föreningens tredje levnadsår.

9. Mattias Severin, föreningens kassör, presenterade en redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Jan Andersson, revisor för föreningen, intygade att han har granskat kassabok, verifikationer, kontoutdrag samt kassa, och därvid inte funnit anledning till någon anmärkning; räkenskaperna har förts med utmärkt noggrannhet. Jan Andersson föreslog därför årsmötet att bevilja kassören ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

10. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska förvaltningen, och därmed bevilja kassören ansvarsfrihet i enlighet med ovanstående rekommendation.

11. Valberedningen Per-Erik Liss föreslog styrelse för det kommande verksamhetsåret.

12. Årsmötet valde styrelse för det kommande verksamhetsåret: Lena Malmberg, Ingemar Nordin, Mattias Severin, Ylva Stjerna, Annika Törnström och Jan Willner.

13. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret valdes Per-Erik Liss och Eva-Mai Heinaste.

14. Till revisor för det kommande verksamhetsåret omvaldes Jan Andersson.

15. Medlemsavgiften för 2001 fastställdes till oförändrad 100,-.

16. Ordförande Jan Willner förklarade mötet avslutat.
 

Annika Törnström, sekreterare

Ingemar Nordin, justerare

Då den formella delen av årsmötet var avklarad, vidtog kortare föredrag av Ingemar Nordin och Mattias Severin kring rubriken "Vad fel du tänkt fast det blev rätt", se referat.

Fyllnadsval i valberedningen den 31 maj 2001, i samband med Filosofiska föreningens traditionella sommarfest.

Då en medlem i valberedningen, Eve-Maj Heinaste, meddelat sitt beslut att lämna sitt uppdrag föreslogs att Bo Petersson skulle väljas till ny medlem i Filosofiska Föreningens valberedning. Mötets deltagare biföll förslaget.

Ingemar Nordin, sekreterare

Annika Törnström, justerare

Fyllnadsval i styrelsen vid ordinarie föreningsmöte 10 september 2001.

Då en medlem i styrelsen,Lena Malmberg, meddelat sitt beslut att lämna sitt uppdrag föreslogs att Eve-Maj Heinaste skulle väljas till ny medlem i Filosofiska Föreningens styrelse. Mötets deltagare biföll förslaget.

Ingemar Nordin, sekreterare

Annika Törnström, justerare

Årsmöte 28 januari 2002 Folkuniversitetet, Kungsgatan 33, sal 209

Närvarande medlemmar:

Jan Andersson Tommy Persson
Eve-Mai Heinaste Bo Petersson
Terje Holmgren Mattias Severin
Marie Holmqvist Ylva Stjerna
Magnus Olert Annika Törnström
Ingemar Nordin Jan Willner

1. Ylva Stjerna förklarade mötet öppnat.

2. Utlysningen till årsmötet godkändes.

3. Till mötets ordförande valdes Bo Petersson.

4. Till mötessekreterare valdes Annika Törnström.

5. Till justerare valdes Ingemar Nordin.

6. Inga övriga frågor för mötet anmäldes.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse: Ylva Stjerna informerade om Filosofiska Föreningens fjärde levnadsår.

9. Mattias Severin, föreningens kassör, presenterade en redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Jan Andersson, revisor för föreningen, intygade att han har granskat kassabok, verifikationer, kontoutdrag samt kassa, och därvid inte funnit anledning till någon anmärkning; räkenskaperna har förts med utmärkt noggrannhet. Jan Andersson föreslog därför årsmötet att bevilja kassören ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

10. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska förvaltningen, och därmed bevilja kassören ansvarsfrihet i enlighet med ovanstående rekommendation.

11. Årsmötet beslutade om stadgeändring enligt förslag från styrelsen.

§ 6, pkt 3 ändras från

I styrelsen ska ingå minst en lärare i filosofi vid Linköpings Universitet, minst en forskarstuderande inom det filosofiska ämnesområdet, minst en student vid filosofiämnets grundutbildning, samt minst en representant för ett ämne utanför filosofin. Majoriteten av styrelsemedlemmarna ska ha anknytning till det filosofiska ämnesområdet vid Linköpings Universitet enligt ovan.

till (ändring i fetstil):

I styrelsen ska om möjligt ingå minst en lärare i filosofi vid Linköpings Universitet, minst en forskarstuderande inom det filosofiska ämnesområdet, minst en student vid filosofiämnets grundutbildning, samt minst en representant för ett ämne utanför filosofin. Majoriteten av styrelsemedlemmarna ska ha anknytning till det filosofiska ämnesområdet vid Linköpings Universitet enligt ovan.

12. Valberedningen Bo Petersson föreslog styrelse för det kommande verksamhetsåret.

13. Årsmötet valde styrelse för det kommande verksamhetsåret: Eve-Mai Heinaste, Terje Holmgren, Ylva Stjerna, Annika Törnström och Jan Willner.

14. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret valdes Ingemar Nordin och Bo Petersson.

14. Till revisor för det kommande verksamhetsåret omvaldes Jan Andersson.

15. Medlemsavgiften för 2002 fastställdes till oförändrad 100,-.

16. Ordförande Bo Petersson förklarade mötet avslutat.

Linköping 15 februari 2002

Annika Törnström, sekreterare

Ingemar Nordin, justerare

Då den formella delen av årsmötet var avklarad, vidtog ett kortare föredrag av Jan Willner kring rubriken "Exakthetseländet".

Årsmöte 27 januari 2003 Folkuniversitetet, Kungsgatan 33, sal 301

Närvarande medlemmar:

Jan Andersson

Eve-Mai Heinaste

Terje Holmgren

Marie Holmqvist

Dzenan Kapidzic

Nils-Göran Mattson

Magnus Olert

Pär Nord

Lennart Nordenfelt

Ingemar Nordin

Tommy Persson

Bo Petersson

Lars Pålsson

Mattias Severin

Ylva Stjerna

Hans Teke

Annika Törnström

Jan Willner

1. Ylva Stjerna förklarade mötet öppnat.

2. Utlysningen till årsmötet godkändes.

3. Till mötets ordförande valdes Jan Andersson.

4. Till mötessekreterare valdes Annika Törnström.

5. Till justerare valdes Jan Willner.

6. Inga övriga frågor för mötet anmäldes.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse: Ylva Stjerna informerade om Filosofiska Föreningens femte levnadsår.

9. Terje Holmgren, föreningens kassör, presenterade en redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Jan Andersson, revisor för föreningen, intygade att han har granskat kassabok, verifikationer, kontoutdrag samt kassa, och därvid inte funnit anledning till någon anmärkning; räkenskaperna har förts med utmärkt noggrannhet. Jan Andersson föreslog därför årsmötet att bevilja kassören ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

10. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska förvaltningen, och därmed bevilja kassören och styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med ovanstående rekommendation.

11. Valberedningen Bo Petersson och Ingemar Nordin föreslog styrelse för det kommande verksamhetsåret.

12. Årsmötet valde styrelse för det kommande verksamhetsåret: Eve-Mai Heinaste, Terje Holmgren, Ylva Stjerna, Annika Törnström och Jan Willner.

13. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret valdes Ingemar Nordin och Lena Malmberg.

14. Till revisor för det kommande verksamhetsåret omvaldes Jan Andersson.

15. Medlemsavgiften för 2003 fastställdes till oförändrad 100,-.

16. Ordförande Jan Andersson förklarade mötet avslutat.

Linköping 29 januari 2003

Annika Törnström, sekreterare

Jan Willner, justerare

Då den formella delen av årsmötet var avklarad, vidtog ett kortare föredrag av Jan Willner kring ett exempel på hypotesprövning som utgick från David Hockney's Secret Knowledge, där denne konstnär försöker styrka hypotesen att konstnärer från 1430-talet och framåt använde optiska hjälpmedel (som exempelvis linser och konkava speglar), men höll detta hemligt 'utåt'.

Årsmöte 26 januari 2004 Folkuniversitetet, Kungsgatan 20, sal 31

Närvarande medlemmar:

Jan Andersson

Andreas Collin

Eve-Mai Heinaste

Terje Holmgren

Marie Holmqvist

Gustav Ladén

Lena Malmberg

Lennart Nordenfelt

Ingemar Nordin

Tommy Persson

Mattias Severin

Ylva Stjerna

Annika Törnström

Jan Willner

1. Ylva Stjerna förklarade mötet öppnat.

2. Utlysningen till årsmötet godkändes.

3. Till mötets ordförande valdes Jan Andersson.

4. Till mötessekreterare valdes Annika Törnström.

5. Till justerare valdes Jan Willner.

6. Inga övriga frågor för mötet anmäldes.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse: Ylva Stjerna informerade om Filosofiska Föreningens sjätte levnadsår.

9. Terje Holmgren, föreningens kassör, presenterade en redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Jan Andersson, revisor för föreningen, intygade att han har granskat kassabok, verifikationer, kontoutdrag samt kassa, och därvid inte funnit anledning till någon anmärkning; räkenskaperna har förts med utmärkt noggrannhet. Jan Andersson föreslog därför årsmötet att bevilja kassören ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

10. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska förvaltningen, och därmed bevilja kassören och styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med ovanstående rekommendation.

11. Valberedningen Lena Malmberg och Ingemar Nordin föreslog styrelse för det kommande verksamhetsåret.

12. Årsmötet valde styrelse för det kommande verksamhetsåret: Eve-Mai Heinaste, Terje Holmgren, Gustav Ladén, Lennart Nordenfelt, Annika Törnström och Jan Willner.

13. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret valdes Ylva Stjerna och Lena Malmberg.

14. Till revisor för det kommande verksamhetsåret omvaldes Jan Andersson.

15. Medlemsavgiften för 2003 fastställdes till oförändrad 100,-.

16. Ordförande Jan Andersson förklarade mötet avslutat.

Linköping 26 januari 2004

Annika Törnström, sekreterare

Jan Willner, justerare

Då den formella delen av årsmötet var avklarad, vidtog ett kortare föredrag av Mattias Severin betitlat "Djävulens trappa och andra naturformationer", i vilket häpna filosofer fick lära sig hur man förlänger en kuststräcka med hjälp av en liten måttstock.

Årsmöte 24 januari 2005 Folkuniversitetet, Kungsgatan 33, sal 301

Närvarande medlemmar: Jan Andersson, Gordan Bjelic, Eve-Mai Heinaste, Terje Holmgren, Marie Holmqvist, Gustav Ladén, Lena Malmberg, Erik Malmqvist, Tommy Persson, Bo Petersson, Mattias Severin, Ylva Stjerna, Annika Törnström, Jan Willner.

1. Annika Törnström förklarade mötet öppnat.

2. Utlysningen till årsmötet godkändes.

3. Till mötets ordförande valdes Mattias Severin.

4. Till mötessekreterare valdes Annika Törnström.

5. Till justerare valdes Jan Willner.

6. Inga övriga frågor för mötet anmäldes.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse: Annika Törnström informerade om Filosofiska Föreningens sjunde levnadsår.

9. Terje Holmgren, föreningens kassör, presenterade en redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Jan Andersson, revisor för föreningen, intygade att han har granskat kassabok, verifikationer, kontoutdrag samt kassa, och därvid inte funnit anledning till någon anmärkning; räkenskaperna har förts med utmärkt noggrannhet. Jan Andersson föreslog därför årsmötet att bevilja kassören ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

10. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska förvaltningen, och därmed bevilja kassören och styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med ovanstående rekommendation.

11. Årsmötet beslutade om stadgeändringar enligt följande (logisk ordning):

§7.1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
ändras till:
§7.1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Medlemsavgift erlägges dock för läsår, dvs för hösttermin och därpå följande vårtermin.

§7.8. Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek för det kommande verksamhetsåret.
ändras till:
§7.8. Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek för det kommande läsåret.

§2.2. Man blir medlem för ett kalenderår genom att erlägga fastställd medlemsavgift till föreningen. Det medlemskort som därvid utfärdas ska medföras och vid anfordran visas upp vid deltagande i föreningens möten.
ändras till:
§2.2. Man blir medlem för ett läsår genom att erlägga fastställd medlemsavgift till föreningen. Det medlemskort som därvid utfärdas ska medföras och vid anfordran visas upp vid deltagande i föreningens möten.

12. Valberedningen Lena Malmberg och Ylva Stjerna föreslog styrelse för det kommande verksamhetsåret.

13. Årsmötet valde styrelse för det kommande verksamhetsåret: Eve-Mai Heinaste, Terje Holmgren, Gustav Ladén, Ingemar Nordin, Bo Petersson och Annika Törnström.

14. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret valdes Lars Pålsson och Jan Willner.

15. Till revisor för det kommande verksamhetsåret omvaldes Jan Andersson.

16. Medlemsavgiften för läsåret 2005-2006 fastställdes till 100,-. Avgiften för vårterminen 2005 fastställdes till 50,-.

17. Ordförande Mattias Severin förklarade mötet avslutat.

Linköping 24 januari 2005

Annika Törnström, sekreterare

Jan Willner, justerare

Då den formella delen av årsmötet var avklarad, vidtog ett kortare föredrag av Bo Peterssom betitlat "Hans Larsson och moralens utveckling", i vilket moraliska frågor visades vara grundade i atomers vilja till gravitation.

Årsmöte 24 januari 2006 Folkuniversitetet, Kungsgatan 33, sal 301

Närvarande medlemmar: Annika Törnström, Terje Holmgren, Lars Pålsson, Jan Andersson, Bo Petersson, Mattias Öhman, Gustav F. Nyvell, Magnus Olert, Tommy Persson, Johan Alberth, Emma Beckman, Barbro Spjuth, Ingemar Nordin, Eve-Mai Heinaste, Gustav Ladén, Ylva Stjerna

1. Annika Törnström förklarade mötet öppnat.

2. Utlysningen till årsmötet godkändes.

3. Till mötets ordförande valdes Bo Petersson.

4. Till mötessekreterare valdes Annika Törnström.

5. Till justerare valdes Ylva Stjerna.

6. Inga övriga frågor för mötet anmäldes.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse: Annika Törnström informerade om Filosofiska Föreningens åttonde levnadsår.

9. Terje Holmgren, föreningens kassör, presenterade en redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Jan Andersson, revisor för föreningen, intygade att han har granskat kassabok, verifikationer, kontoutdrag samt kassa, och därvid inte funnit anledning till någon anmärkning; räkenskaperna har förts med utmärkt noggrannhet. Jan Andersson föreslog därför årsmötet att bevilja kassören ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

10. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska förvaltningen, och därmed bevilja kassören och styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med ovanstående rekommendation.

11. Valberedningen Jan Willner och Lars Pålsson föreslog styrelse för det kommande verksamhetsåret.

12. Årsmötet valde styrelse för det kommande verksamhetsåret: Eve-Mai Heinaste, Terje Holmgren, Gustav Ladén, Ingemar Nordin och Annika Törnström.

13. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret valdes Ylva Stjerna och Jan Willner.

14. Till revisor för det kommande verksamhetsåret omvaldes Jan Andersson.

15. Medlemsavgiften för läsåret 2006-2007 fastställdes till oförändrad 100,-.

16. Ordförande Bo Petersson förklarade mötet avslutat.

Linköping 24 januari 2006

Annika Törnström, sekreterare

Ylva Stjerna, justerare

Då den formella delen av årsmötet var avklarad, vidtog ett kortare föredrag av Bo Petersson betitlat "DAMP och etik: Om Gillberg-fallet", vilket i de församlade filosoferna inskärpte vikten av att inte lova mer än vad som kan hållas, samt gav dem anledning att reflektera över vetenskaplig heder.

Årsmöte 29 januari 2007 Folkuniversitetet, Kungsgatan 33, sal 301

Närvarande medlemmar: Annika Törnström, Terje Holmgren, Lars Pålsson, Jan Andersson, Bo Petersson, Stellan Welin, Gustav F. Nyvell, Magnus Olert, Tommy Persson, Ingemar Nordin, Eve-Mai Heinaste, Gustav Ladén, Marie Holmqvist.

1. Annika Törnström förklarade mötet öppnat.

2. Utlysningen till årsmötet godkändes.

3. Till mötets ordförande valdes Jan Andersson.

4. Till mötessekreterare valdes Annika Törnström.

5. Till justerare valdes Jan Willner.

6. Inga övriga frågor för mötet anmäldes.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse: Annika Törnström informerade om Filosofiska Föreningens nionde levnadsår.

9. Terje Holmgren, föreningens kassör, presenterade en redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. Jan Andersson, revisor för föreningen, intygade att han har granskat kassabok, verifikationer, kontoutdrag samt kassa, och därvid inte funnit anledning till någon anmärkning; räkenskaperna har förts med utmärkt noggrannhet. Jan Andersson föreslog därför årsmötet att bevilja kassören ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

10. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska förvaltningen, och därmed bevilja kassören och styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med ovanstående rekommendation.

11. Valberedningen Jan Willner och Ylva Stjerna föreslog styrelse för det kommande verksamhetsåret.

12. Årsmötet valde styrelse för det kommande verksamhetsåret: Eve-Mai Heinaste, Terje Holmgren, Gustav Ladén, Ingemar Nordin, Annika Törnström och Stellan Welin.

13. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret valdes Tommy Persson och Jan Willner.

14. Till revisor för det kommande verksamhetsåret omvaldes Jan Andersson.

15. Medlemsavgiften för läsåret 2007-2008 fastställdes till oförändrad 100,-.

16. Ordförande Jan Andersson förklarade mötet avslutat.


Linköping 29 januari 2007

Annika Törnström, sekreterare

Jan Willner, justerare

Då den formella delen av årsmötet var avklarad, vidtog ett kortare föredrag av Tommy Persson betitlat ”Filosofiska tankar och diskussion kring läsprocessen” under vilket de samlade filosoferna fick anledning att kontemplera olika läsarter och deras möjliga relation till läshastighet.

 


 
Senast uppdaterad 7 februari 2008 / Magistra reticuli Annika Törnström