Stadgar

Stadfästa vid föreningens konstituerande möte 19 januari 1998, reviderade vid föreningens årsmöte 28 januari 2002, samt vid föreningens årsmöte 24 januari 2005.
§ 1 Föreningens syfte och karaktär
§ 2 Medlemskap i föreningen
§ 3 Föreningens medlemsregister
§ 4 Föreningens verksamhet
§ 5 Föreningens ekonomi
§ 6 Föreningens styrelse
§ 7 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår. Årsmöte
§ 8 Regler för omröstningar och rösträtt i föreningen
§ 9 Ändring av föreningens stadgar
§ 10 Upplösning av föreningen

§1 Föreningens syfte och karaktär.

1. Föreningens syfte är att stödja och tillvarata det filosofiska intresset i Linköping, samt att i någon mån bredda de filosofiska frågeställningarna..

2. Föreningen är fristående från, men förankrad i, filosofiämnet vid universitetet.

3. Föreningen är en ideell förening som är politiskt, religiöst och filosofiskt obunden.

4. Föreningen värnar om yttrandefriheten, och lägger i övrigt inte värderande begränsningar på de ämnen inbjudna talare och föreningens medlemmar vill ta upp. Föreningen stöder kritisk diskussion och argumentation.
 
Upp

§2 Medlemskap i föreningen.

1. Alla som är intresserade av filosofi är välkomna som medlemmar i föreningen, såväl lärare och studenter inom det filosofiska ämnet som andra filosofiskt sinnade med eller utan universitetsanknytning.

2. Man blir medlem för ett läsår genom att erlägga fastställd medlemsavgift till föreningen. Det medlemskort som därvid utfärdas ska medföras och vid anfordran visas upp vid deltagande i föreningens möten.

3. Medlemskap krävs normalt för deltagande i föreningens verksamhet.

4. Medlem får till ordinarie sammankomst, dock ej årsmöte, medföra gäst. Person som alltför flitigt utnyttjar denna gästfrihet, kan dock anmodas att avlägga medlemsavgift eller avstå från deltagande i föreningens sammankomster.

5. Medlem som avsiktligt stör mötesordningen kan efter beslut av styrelsen uteslutas som medlem av föreningen. Detta gäller även medlem som på något sätt utnyttjar föreningen(s namn) på så sätt att föreningen förefaller stödja viss politisk, religiös eller filosofisk inriktning.

6. Hedersmedlemskap anges med ordningsnummer, är avgiftsfritt och behöver ej förnyas.
 
Upp

§3 Föreningens medlemsregister.

1. Föreningen för ett medlemsregister som omfattar medlemmarnas namn, adresser och telefonnummer. Medlemsregistret får ej innehålla uppgift om personnummer.

2. Föreningens medlemsregister får enbart användas för föreningens verksamhet.
 
Upp

§4 Föreningens verksamhet.

1. Föreningens sammankomster ska präglas av en hög akademisk standard - även om valet av diskussionsämnen kan vara okonventionellt jämfört med det gängse universitetsutbudet.

2. Sammankomsternas inledare kan ha anknytning till Linköpings universitet eller vara inbjudna utifrån.

3. Formen för sammankomsterna kan variera allt efter ämne och behov. Vanligen följs en inledning av fri diskussion. Därefter vidtar det informella meningsutbyte som är en värdefull karaktärskomponent i föreningens sammankomster, då studenter, lärare och övriga medlemmar under en ”eftersits” över öl, kaffe, etc. enligt tycke och smak fortsätter att diskutera de filosofiska frågor som väckts av dagens ämne.

4. För ”eftersitsen” gäller inte enbart att intagande av pilsner och dylikt är tillåten, utan också att rökning är kutym.

5. Kallelser till möten anslås på filosofiämnets anslagstavla senast en vecka i förväg.
 
Upp

§5 Föreningens ekonomi.

1. Verksamheten bedrivs helt utan vinstsyfte.

2. Uppdrag för föreningen, exempelvis inom styrelse eller valberedning, antas utföras av intresse och medför ingen ekonomisk ersättning från föreningen.

3. Medlemsavgifterna - föreningens tillgångar - ska användas för föreningens verksamhet, exempelvis för spridning av information om verksamheten både utom och inom medlemskretsen, för lokalhyra i den mån det är aktuellt, samt vid behov för reseersättning till och traktering av inbjudna gäster.
 
Upp

§6 Föreningens styrelse.

1. Föreningens verksamhet leds av föreningens ordförande.

2. Föreningens verksamhet planeras av en styrelse som minst består av föreningens ordförande (som också är styrelsens ordförande), vice ordförande, sekreterare, kassör och informationsansvarig samt eventuellt ytterligare ledamöter. Styrelsen fördelar inom sig ovanstående poster.

3. I styrelsen ska om möjligt ingå minst en lärare i filosofi vid Linköpings Universitet, minst en forskarstuderande inom det filosofiska ämnesområdet, minst en student vid filosofiämnets grundutbildning, samt minst en representant för ett ämne utanför filosofin. Majoriteten av styrelsemedlemmarna ska ha anknytning till det filosofiska ämnesområdet vid Linköpings Universitet enligt ovan.

4. Mandatperioden för en styrelseledamot är ett kalenderår. Det finns ingen gräns för antalet gånger en person får väljas in i styrelsen.

5. Styrelsen är beslutsmässig om den har sammankallats och mer än hälften av ledamöterna, inklusive ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

6. Om någon styrelsemedlem avgår under verksamhetsåret, väljs snarast möjligt en ersättare vid ett ordinarie föreningsmöte.

7. Om kassören avgår under verksamhetsåret, ska förvaltningen av föreningens tillgångar omedelbart revideras.

8. Ett av styrelsemötena sammanfaller med föreningens årsmöte. I övrigt sammankallas styrelsen av ordföranden vid behov.
 
Upp

§7 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår. Årsmöte.

1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Medlemsavgift erlägges dock för läsår, dvs för hösttermin och därpå följande vårtermin.

2. Alla medlemmar i föreningen kallas i enlighet med §4.5 till föreningens årsmöte, som hålles i början av vårterminen.

3. Årsmötet tar, på grundval av en revisionsberättelse, ställning till kassörens förvaltning av föreningens tillgångar under det gångna verksamhetsåret.

4. Årsmötet väljer styrelse för det kommande verksamhetsåret.

5. Årsmötet utser valberedning för det kommande verksamhetsåret.

6. Endast föreningens medlemmar är valbara till styrelse och valberedning.

7. Årsmötet beslutar om utnämning av hedersmedlem efter förslag från medlem av föreningen.

8. Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek för det kommande läsåret.

9. Årsmötet utser revisor(er) för det kommande verksamhetsåret.
 
Upp

§8 Regler för omröstningar och rösträtt inom föreningen.

1. Alla omröstningar i föreningen eller dess styrelse sker enligt majoritetsregeln. Föreningens ordförande har utslagsröst.

2. Endast föreningens medlemmar har rösträtt.
 
Upp

§9 Ändring av föreningens stadgar.

Dessa stadgar kan ändras endast på förslag från styrelsen och endast om förslaget i god tid tillställts samtliga föreningsmedlemmar och sedan godkännes genom omröstning vid ett ordinarie årsmöte.
 
Upp

§10 Upplösning av föreningen.

Årsmöte eller extra sammankallat medlemsmöte kan besluta om föreningens upplösning. Vid detta möte beslutas också om disposition av kvarvarande tillgångar; återbetalning till medlemmarna eller gåva till välgörande ändamål.
 
Upp


Senast uppdaterad 3 februari 2005 / Magistra reticuli Annika Törnström