Verksamhetsberättelser

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Verksamhetsberättelse för 1998: Filosofiska Föreningens första levnadsår

Presenterad vid årsmötet 1 februari 1999

1. Historik.

Filosofiska föreningens första levnadsår, ett mycket lyckligt sådant, är till ända och det kan vara motiverat att fylla ut en torr verksamhetsberättelse med några uppgifter om hur det blev som det blev - alltså, att vi överhuvud har den förening vi har.

Filosofiämnet har existerat vid vårt universitet sedan 1989. Någon verksamhet av social karaktär utanför undervisningssammanhangen har inte funnits. Vid flera tillfällen har sådan kommit på tal - behov fanns förvisso - men ingenting gjordes åt saken.

Hösten 1997 tog emellertid Annika Törnström, doktorand i filosofi, initiativet och sammankallade ett möte på puben Blue Ribbon för att åstadkomma en ändring i detta. I mötet deltog Caroline Carlquist, Martin Karlsson, Mats Linell, Ingemar Nordin och Annika. Gruppen - vi kan kalla den "arbetsgruppen" - gjorde där en första skiss till stadgar och drog upp riktlinjer för hur verksamheten borde te sig framöver. Idén att använda Folkuniversitetets lokaler för föredrag och för den mer formella delen av träffarna och puben Blue Ribbon för efterföljande diskussioner och social samvaro kläcktes redan då. Och redan då fanns också den rephoppande Sokrates i åtanke som logotype. En start för Filosofiska föreningen i Linköping fastställdes till den 19 januari 1998.

Under de följande veckorna bedrevs intensiva diskussioner om förslag till kommande program, stagdeförslaget vreds och vändes på och jämfördes bl a med Uppsalas motsvarande, rekognoseringar om de olika styrelseposterna gjordes, mm. Vid ett nytt möte den 15 december kunde konstateras att det mesta fallit på plats och att det nu främst var fråga om att via olika informationskanaler göra känt att det historiska ögonblicket nu stod för dörren. Affischer runt om i universitets lokaler kunde strax tala om att (citat)

"Filosofiska Föreningen vid Linköpings Universitet håller sitt allra första möte den 19 januari 1998. - Vid detta möte utses styrelse, fastställs stadgar samt informeras om framtida aktiviteter. - Plats och tid: Folkuniversitetet, Kungsgatan 33.1900."

Det konstituerande mötet samlade 14 deltagare, de flesta med direkt koppling till ämnet vid universitetet. Mötet fastställde stagdar och valde styrelse som planerat och därmed var vår förening upprättad. Som en liten programpunkt bidrog därefter Lennart Nordenfelt, Bo Petersson, Ingemar Nordin och Jan Andersson med några intryck och minnesbilder från motsvarande föreningar vid andra universitet (Uppsala, Lund och Oxford). Därefter avtågade sällskapet till Blue Ribbon enligt planen, nu för att fira den lyckliga tillblivelsen.

Så gick det alltså till och föreningen har skäl att tacka Annika och arbetsgruppen för deras goda initiativ och för deras uthållighet.

2. Administrativa och statistiska uppgifter.

2.1 Funktionärer

Det konstituerande mötet den 19/1 valde en styrelse som inom sig fördelade posterna på följande sätt:

Ordf Bo Petersson
v ordf Martin Karlsson
Sekr Annika Törnström
Kassör Mattias Severin
Informationsansvarig Caroline Carlqu ist
Programansvarig Ingemar Nordin
Klubbmästare Mats Linell

Övriga funktionärer har under året varit
Jan Andersson revisor

och
Jan Willner valberedning
Joakim Hörsing valberedning

Tidigt på våren lämnade v ordf Martin Karlsson Linköping för vidare filosofistudier Uppsala. Till ny v ordf valdes vid föreningsmötet den 6 april Patrik Lilja.

2.2 Styrelsemöten och föreningsmöten

Separata styrelsemöten har hållits vid fem tillfällen: den 2/2, 30/3, 2/6, 24/8 och 1/12. Vid dessa möten har vi främst diskuterat programförslag och verksamhetens utformning, men även hur information sprids, vem som gör det, kontakter med press, lokalfrågor etc.

Våren 1998 hölls fem föreningsmöten: den 19/1, 16/2, 9/3, 6/4 och 11/5. På hösten hölls också fem föreningsmöten: den 7/9, 22/9, 12/10, 2/11 och 14/12. Den 22/9 hölls mötet och den avslutande samvaron över en öl i anslutning till filosofiämnets lokaler. Alla andra möten har ägt rum i Folkuniversitets lokaler, Kungsgatan 33 och avslutats på puben Blue Ribbon strax intill.

Annika Törnström har ordnat det så förnämligt för oss att lokalerna på Folkuniversitetet gratis ställs till vårt förfogande. Genom att vår förening räknas som en studiecirkel vid Folkuniversitetet erhåller vi därmed också ett ekonomiskt bidrag.
På puben Blue Ribbon har vi gästfritt tagits emot. Ingemar Nordin förhandlade också fram ett rabatterat pris på öl / dryck för föreningens medlemmar under möteskvällar, en rabatt som utsträckts också till att gälla vid styrelsemöten på puben.

2.3 Medlemsavgift. Antal medlemmar.

Medlemsavgiften har under året varit 100 kr. De som blivit medlemmar först under hösten har betalat halv avgift, 50 kr. Eftersom föreningens möjligheter till andra intäkter är små, har medlemsavgifterna varit en garanti för föreningens verksamhet, så att vi t ex kan stå för föredragshållarens förtäring vid samvaron på Blue Ribbon eller bidra med medel till resa eller logi eller dylikt, när föredragshållare hämtas utifrån.

Medlemsantalet var under våren 1998 26. Under hösten 1998 ökade antalet till 42.

Antalet närvarande vid föreningsmötena fördelar sig på följande sätt:

Vt98 14, 27, 18, 26 och 23

Ht98 42, 30, 32, 17 och 33

Medelvärdet ligger alltså nära 27. De allra flesta närvarande vid mötena är också medlemmar i föreningen.

2.4 Information

Information om föreningens verksamhet har spridits främst genom affischering. Styrelsemedlemmarna har själva och via vissa kontaktpersoner satt upp affischer på universitetets olika institutioner.

Caroline Carlquist och Patrik Lilja har gjort besök i alla nystartade kurser inom teoretisk och praktisk filosofi och inom kulturvetarblocket och informerat om föreningen.

Tidskriften Kultingen som är knuten till SeKel har genom Patrik Lilja till högt rabatterat pris infört helsides annonser som informerat om vår verksamhet.

Föreningen finns också med bland studentföreningar i Studentkatalogen 1998/99.

Föreningen har också genom Annika Törnströms tillskyndan fått en egen hemsida -adressen är http:// www. tema.liu.se/filosofen/

3. Program.

Filosofiska föreningen har under året bjudit på ett varierat program med innehållet hämtat från olika områden inom eller med anknytning till filosofin. De konkreta programinslagen har varit följande:

Våren 1998

19/1 Konstituerande möte.

16/2 Roger Fjellström, "Holocaust som moralisk prövosten".

9/3 Jan Perselli, "Fostersyn i svensk rätt"

6/4 Sverre Sjölander, "Den biologiska verkligheten. Om evolutionär epistemologi, radikal konstruktivism och djurens verklighetsupplevelse".

11/5 Lars Vikinge, "Att bedöma etiska teorier"

Hösten 1998

7/9 Mattias Severin, "En introduktion till kvantmekanikens filosofiska problem"

22/9 Paneldebatt mellan Mattias Severin och Lars-Göran Johansson

12/10 Ingemar Nordin, "Om rätten att göra uppror - ett föredrag med utgångspunkt John Lockes filosofi"

2/11 Françoise Monnoyeur, "Descartes and the Swedish Queen Kristina".

14/12 Gunnar Björnsson, "Moraliska känslor och moraliska omdömen - att förstå moraliska åsikter"
 

Resuméer över föredragen finns tillgängliga på Filosofiska föreningens hemsida.

Det goda deltagarantalet vid föreningens träffar visar att programutbudet varit uppskattat av auditoriet. Högsta antalet deltagare - 42 - drog Mattias Severin med sitt föredrag om kvantmekaniken.

Med denna översikt och med en förmodan om en lika fruktbärande framtid avslutas verksamhetsberättelsen för Filosofiska föreningens i Linköping första år.

Linköping den 25 januari 1999

Bo Petersson
Ordf
 
 
Upp

Verksamhetsberättelse för 1999: Filosofiska Föreningens andra levnadsår

Presenterad vid årsmötet 24 januari 2000

1. Inledning

Även det andra året av  Filosofiska föreningens existens har varit ett framgångsrikt år. Formen för våra träffar har blivit mer inarbetad. Vi har kunnat erbjuda ett varierat program. Våra möten har varit välbesökta och vår medlemskader har ökat under året.  Kanske kan vi säga att föreningen, när vi nu går in i vårt tredje verksamhetsår,  verkar vara  fast etablerad i det föreningsliv som finns runt vårt universitet.

2. Administrativa och statistiska uppgifter.

2.1 Funktionärer.

På årsmötet den 1 feb 1999 omvaldes samtliga funktionärer från det tidigare året: styrelse, valberedning och revisor.

Under året har posterna sålunda fördelat sig på följande sätt:

Ordförande  Bo Petersson
V. ordförande Patrik Lilja
Sekreterare  Annika Törnström
Kassör  Mattias Severin
Informationsansvarig Caroline Carlquist
Programansvarig Ingemar Nordin
Klubbmästare Mats Linell

Valberedning Jan Willner och Joakim Hörsing

Revisor  Jan Andersson

2.2 Styrelsemöten och föreningsmöten.

Styrelsemöten har hållits vid fem tillfällen 9/2, 19/4, 23/8 och 15/11 1999 samt 17/1 2000. Vid dessa möten har vi främst diskuterat uppläggningen av vår verksamhet, t ex förslag på föreläsare, vem som tar kontakt, mm.

På våren 1999 hölls fem föreningsmöten: den 1/2, 15/2,  8/3,  12/4 och 10/5. Den 31/5 celebrerades Filosofiska föreningens traditionella sommarfest för första gången.  Sommarfesten gick av sin stapel i Mjärdevi Västergård med servering och allmänt glam i dess trädgård.

Höstens möten var också fem till antalet och ägde rum den 13/9, 11/10, 25/10, 8/11 och 6/12. Samtliga föreningsmöten har avhållits på måndagskvällar och har ägt rum i  Folkuniversitetets lokaler, den 8/3 i en litet större sal på Storgatan 46, vid övriga tillfällen Kungsgatan 33. Mötena har avslutats på puben Blue Ribbon som gästfritt tagit emot oss och också erbjudit oss  speciell filosofrabatt på pubens åtråvärda drycker.

Föreningsmötena har också detta år genom Annika Törnströms försorg kunnat tillgodoräknas som studiecirkelmöten  vid Folkuniversitetet. Därigenom har vi erhållit visst ekonomiskt bidrag till vår verksamhet.
 

2.3 Medlemsavgift och antal medlemmar.

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. Den som blev medlem under hösten betalade halv avgift.

Medlemsantalet vid höstterminens utgång var 49 – vilket är 7 mer än förra året. Omsättningen av medlemmar har varit mycket stor. Mer än hälften av medlemmarna från förra året har ersatts med nya medlemmar. Förklaringen till detta är rimligen att många medlemmar är studenter,  som bl a kanske väljer att höra till föreningen under den tid man läser filosofi vid universitetet.

Värt att nämna i sammanhanget är att puben Blue Ribbon nu också kan räknas till föreningens medlemmar – vilket, som någon påpekat, åtminstone vid föreningens pubbesök leder tanken till Russells paradox.

Närvaron vid våra föreningsmöten ligger kring 20 – 25  deltagare, varav de allra flesta också är medlemmar i föreningen. Mest välbesökta möten under året var  Henning  Herrestads  föredrag, ca  50 närvarande, och   Erik Sandewalls föredrag, 37 närvarande.

2.4. Information.

Information om föreningens verksamhet har spridits främst genom affischering. Styrelsemedlemmarna och vissa kontaktpersoner har satt upp affischer på universitetets olika institutioner.  Genom Caroline Carlquists försorg har alla kurser inom teoretisk och praktisk filosofi samt inom kulturvetarblocket  fått  direkt information om föreningen.

Föreningen finns med bland studentföreningar i Studentkatalogen 1999/2000.

Föreningen har också en egen och förnämlig hemsida, adress http:// www. tema.liu.se/ filosofen. Annika Törnström har under året ansvarat för denna.

3. Program.

Programmet har varit följande:

1 feb Föreningens första årsmöte. Presentation av filosofisk forskning i Linköping.

15 feb Li Maosen (Peking), ”Ethical Issues in China Today”

8 mars Henning Herrestad (Oslo), ”Filosofipraktik – vad är det?”

12 april Fredrik Sveneaus (Linköping, Tema H), ”Medicinens och vårdens hermeneutik”

10 maj Ronnie Hjort (Linköping, Statsvetenskap), ”En postwestfalisk världsordning? – om rättigheter och skyldigheter i världspolitiken.”

31 maj Den traditionella sommarfesten.

13 sept Erik Sandewall (Linköping, IDA), ”Högtflygande resonemang – användning av formell logik för att ´programmera´ en obemannad helikopter.”

11 okt Jan S Andersson (Linköping), ”Värdeutsagor och attityder”.

25 okt Bo Algers (Skara, SLU) och Lars Vikinge (Linköping, Religionsvetenskap), ”Värderingar i och för ekologisk djurhållning”.

8 nov Viiveke  Fåk (Linköping, ISY), ”Datasäkerhet – vad är det egentligen?”

6 dec Dag Prawitz (Stockholm), ”Former av modern meningsskepticism: några kommentarer.”

Resuméer över föredragen finns tillgängliga på Filosofiska föreningens hemsida.

Med denna sammanställning av ett varierat och innehållsrikt årsprogram och med en
förmodan  och en önskan om ett lika fruktbärande tredje år avslutar jag härmed
verksamhetsberättelsen för Filosofiska föreningens i Linköping andra år.

Linköping den 24 januari 2000

Bo Petersson
Ordf
 
Upp

Verksamhetsberättelse för 2000: Filosofiska Föreningens tredje levnadsår

Presenterad vid årsmötet 22 januari 2001

1. Inledning

Även det tredje året av Filosofiska föreningens existens har varit ett framgångsrikt år. Formen för våra träffar är nu inarbetad. Vi har också kunnat erbjuda ett varierat program. Våra möten har varit välbesökta. Tyvärr har dock antalet betalande medlemmar sjunkit jämfört med tidigare år.

2. Administrativa och statistiska uppgifter.

2.1 Funktionärer.

På årsmötet den 24 januari 2000 valdes nya funktionärer till styrelse, valberedning och revision. I flera fall skedde omval från tidigare år.

Under året har posterna fördelat sig på följande sätt:

Ordförande Bo Petersson

V. ordförande Annika Törnström

Sekreterare Ylva Stjerna

Kassör Mattias Severin

Informationsansvarig Lena Malmberg

Ceremonimästare Ingemar Nordin

Valberedning Per-Erik Liss

Henrik Lerner

Revisor Jan Andersson

2.2 Styrelsemöten och föreningsmöten.

Styrelsemöten har hållits vid sex tillfällen, nämligen den 1/2, 15/5, 29/5, 28/8 och 23/10 2000 samt den 8/1 2001. Vid dessa möten har vi diskuterat frågor som rör praktiska arrangemang runt verksamheten och frågor om uppläggningen av programmet, t ex förslag på föreläsare, vem som tar kontakt, mm.

På våren 2000 hölls fem föreningsmöten. Terminen avslutades med Filosofiska föreningens traditionella sommarfest, som nu celebrerades för andra gången. Sommarfesten gick av sin stapel i Mjärdevi Västergård med sedvanlig filosofisk tipspromenad, servering och allmänt glam i dess trädgård.

På hösten höll föreningen fem möten. Mötestiden under året har varit måndagskvällar kl 19 och mötena har ägt rum i Folkuniversitetets lokaler, Kungsgatan 33. Mötena har regelmässigt avslutats på puben Blue Ribbon som gästfritt tagit emot oss och också erbjudit oss speciell filosofrabatt på pubens åtråvärda drycker.

Föreningsmötena har också detta år genom Annika Törnströms försorg kunnat tillgodoräknas som studiecirkelmöten vid Folkuniversitetet. Därigenom har vi erhållit visst ekonomiskt bidrag till vår verksamhet.

2.3 Medlemsavgift och antal medlemmar

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. Den som blev medlem under hösten betalade halv avgift.

Medlemsantalet (dvs betalande medlemmar) vid höstterminens utgång var 28 – vilket är en minskning med ca 20 från föregående år.

Närvaron vid våra föreningsmöten har dock inte minskat. Den är i stort densamma som tidigare och ligger kring ca 20 deltagare. Mest välbesökt var mötet med Jan Österberg med 34 deltagare.

2.4 Information.

Information om föreningens verksamhet har spridits främst genom affischering. Genom Lena Malmbergs försorg har alla kurser inom teoretisk och praktisk filosofi samt inom kulturvetarblocket fått direkt information om föreningen.

Föreningen finns med bland studentföreningar i Studentkatalogen 2000/2001.

Annika Törnström har under året svarat för att hålla föreningens förnämliga hemsida aktuell. Den är ett lämpligt studieobjekt för andra filosofiska föreningar i landet. Ny adress är http:// www. studorg.liu.se/filosofiska.foreningen.

3. Program.

Programmet har varit följande:

24 jan

Föreningens andra årsmöte."Bo Petersson korrigerar Atlantismyten" och "Ingemar Nordin klargör hur det egentligen är med Popper och falsifikationismen"

14 feb Per Linell (Tema K), "Modern lingvistik och dess syn på språket"
6 mars Lennart Nordenfelt (Tema H), "Filosofins nytta och glädje"
3 april Anders Jeffner (Uppsala), "Om religiös erfarenhet
2 maj Angelika Sjölander-Hovorka (konstvetenskap, Linköping), "Sensibilité – en konstvetares funderingar"
5 juni Den traditionella sommarfesten
18 sept Viveka Adelswärd (Tema K), "Vad är det man gör när man berättar?"
9 okt Johan Hedrén (Tema V), "Adorno, naturen och någonting mer"
6 nov Jan Österberg (Uppsala), "Var Jesus utilitarist?"
4 dec Göran Collste (religionsvetenskap, Linköping), "Kan människovärdet försvaras?"

Resuméer över de flesta av föredragen finns tillgängliga på Filosofiska föreningens hemsida.

Med denna sammanställning av ett varierat och innehållsrikt årsprogram och med en förmodan och en önskan om ett lika fruktbärande fjärde år avslutar jag härmed verksamhetsberättelsen för Filosofiska föreningens i Linköping tredje år.

Linköping den 22 januari 2001

Bo Petersson

Ordf

Upp


Verksamhetsberättelse för 2004: Filosofiska Föreningens sjunde levnadsår

Presenterad vid årsmötet 24 januari 2005

1. Inledning.

Även det sjunde året av Filosofiska föreningens existens har varit ett framgångsrikt år. Formen för våra träffar är väl inarbetad och våra möten har varit välbesökta. Vi har kunnat erbjuda ett varierat program, och har under året framgångsrikt testat att vid sidan av "vanliga" föredrag också arrangera en debatt.

2. Administrativa och statistiska uppgifter.

2.1 Funktionärer.
På årsmötet den 26 januari 2004 valdes nya funktionärer till styrelse, valberedning och revision. I flera fall skedde omval från tidigare år. Under året har posterna fördelat sig på följande sätt:

Ordförande: Annika Törnström
Vice ordförande: Lennart Nordenfelt
Sekreterare: Eve-Mai Heinaste
Kassör: Terje Holmgren
Informationsansvarig: Gustav Ladén
Programkonsult: Jan Willner
Valberedning: Ylva Stjerna och Lena Malmberg
Revisor: Jan Andersson

2.2 Styrelsemöten och föreningsmöten.
Styrelsemöten har hållits vid sex tillfällen, nämligen den 2/2, 15/3, 10/5, 6/9, 4/10 och 6/12 2004. Vid dessa möten har vi diskuterat frågor som rör praktiska arrangemang runt verksamheten och frågor om uppläggningen av programmet, t ex förslag på föreläsare, vem som tar kontakt, mm.
På våren 2004 hölls fyra föreningsmöten. Det skulle ha varit fem möten, men ett möte fick tyvärr ställas in på grund av sjukdom. Terminen avslutades med Filosofiska föreningens traditionella sommarfest, som nu celebrerades för sjätte gången. Sommarfesten gick av sin stapel i Mjärdevi Västergård med sedvanlig filosofisk tipspromenad, servering och allmänt glam i dess trädgård.
På hösten höll föreningen fyra möten. Mötestiden under året har vanligen varit måndagskvällar kl 19.00 och mötena har ägt rum i Folkuniversitetets lokaler, Kungsgatan 33. Mötena har regelmässigt avslutats på puben Blue Ribbon som gästfritt tagit emot oss och också erbjudit oss speciell filosofrabatt på pubens åtråvärda drycker.
Föreningsmötena har också detta år kunnat tillgodoräknas som kulturarrangemang vid Folkuniversitetet. Därigenom har vi erhållit visst ekonomiskt bidrag till vår verksamhet.

2.3 Medlemsavgift och antal medlemmar.
Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. Den som blev medlem under hösten betalade halv avgift. Medlemsantalet (dvs betalande medlemmar) vid höstterminens utgång var 30. Närvaron vid våra föreningsmöten är något högre än tidigare och ligger kring ca 25-30 deltagare. Vid flertalet möten är något över hälften av de närvarande också medlemmar i föreningen. Mest välbesökt var debatten mellan Ingemar Nordin och Mats Rosengren med 54 deltagare.

2.4 Information.
Information om föreningens verksamhet har spridits främst genom affischering genom Gustav Ladéns försorg. Därtill har alla kurser inom teoretisk och praktisk filosofi samt inom kulturvetarblocket fått direkt information om föreningen. Föreningen finns med bland studentföreningar i Studentkatalogen 2004/2005. På föreningens hemsida tillhandahålls också aktuell information om föreningen. Adressen är http://www.studorg.liu.se/filosofiska.foreningen.

3. Program.

Programmet har varit följande:
26 januari Föreningens sjätte årsmöte: Mattias Severin "Djävulens trappa och andra naturformationer"
2 februari Jerker Rönnberg "Hjärna, kognition och funktion" 2 mars Stellan Welin "Autonomi, viljesvaghet och välfärd"
3 maj Fredrik Stjernberg "Lite om Sherlock Holmes"
3 juni Den Traditionella Sommarfesten
13 september Ingemar Lind "Matematikens filosofiska resa"
18 oktober Marja-Liisa Honkasalo "Osäkerhetens antropologi"
8 november Debatt: Mats Rosengren vs Ingemar Nordin om realism och relativism
6 december Sven Danielsson "Om böckerna om boken Tro och vetande"

Med denna sammanställning av ett varierat och innehållsrikt årsprogram och med en förmodan och en önskan om ett lika fruktbärande åttonde år avslutar jag härmed verksamhetsberättelsen för Filosofiska föreningens i Linköping sjunde år.

Linköping den 24 januari 2005

Annika Törnström
Ordförande

Upp

Verksamhetsberättelse för 2005: Filosofiska Föreningens åttonde levnadsår

Presenterad vid årsmötet 23 januari 2006

1. Inledning.

Även det åttonde året av Filosofiska föreningens existens har varit ett framgångsrikt år. Formen för våra träffar är väl inarbetad och våra möten har varit välbesökta. Vi har kunnat erbjuda ett varierat program, och har under året framgångsrikt testat att vid sidan av "vanliga" föredrag också arrangera en debatt.

2. Administrativa och statistiska uppgifter.

2.1 Funktionärer.
På årsmötet den 24 januari 2005 valdes nya funktionärer till styrelse, valberedning och revision. I flera fall skedde omval från tidigare år. Under året har posterna fördelat sig på följande sätt:

Ordförande: Annika Törnström
Vice ordförande: Ingemar Nordin
Sekreterare: Eve-Mai Heinaste
Kassör: Terje Holmgren
Informationsansvarig: Gustav Ladén
Föreningsrethor: Bo Petersson
Valberedning: Jan Willner och Lars Pålsson
Revisor: Jan Andersson

2.2 Styrelsemöten och föreningsmöten.
Styrelsemöten har hållits vid sex tillfällen, nämligen den 31/1, 11/4, 30/5, 5/9, 14/11 och 12/12 2005. Vid dessa möten har vi diskuterat frågor som rör praktiska arrangemang runt verksamheten och frågor om uppläggningen av programmet, t ex förslag på föreläsare, vem som tar kontakt, mm.
På våren 2004 hölls fyra föreningsmöten. Terminen avslutades med Filosofiska föreningens traditionella sommarfest, som nu celebrerades för sjunde gången. Sommarfesten gick av sin stapel i Mjärdevi Västergård med sedvanlig filosofisk tipspromenad, servering och allmänt glam i dess trädgård.
På hösten höll föreningen fyra möten. Mötestiden under året har vanligen varit måndagskvällar kl 19.00 och mötena har ägt rum i Folkuniversitetets lokaler, Kungsgatan 33. Mötena har regelmässigt avslutats på puben Blue Ribbon.
Föreningsmötena har också detta år kunnat tillgodoräknas som kulturarrangemang vid Folkuniversitetet. Därigenom har vi erhållit visst ekonomiskt bidrag till vår verksamhet.

2.3 Medlemsavgift och antal medlemmar.
Medlemsavgiften har för läsåret varit 100 kr. Den som blev medlem under våren betalade halv avgift, på grund av övergången från kalenderårsavgift till läsårsavgift. Medlemsantalet (dvs betalande medlemmar) vid höstterminens utgång var **. Närvaron vid våra föreningsmöten ligger kring ca 25 deltagare. Vid flertalet möten är över hälften av de närvarande också medlemmar i föreningen.

2.4 Information.
Information om föreningens verksamhet har spridits främst genom affischering genom Gustav Ladéns försorg. Därtill har alla kurser inom teoretisk och praktisk filosofi samt inom kulturvetarblocket fått direkt information om föreningen. Föreningen finns med bland studentföreningar i Studentkatalogen 2005/2006. På föreningens hemsida tillhandahålls också aktuell information om föreningen. Adressen är http://www.studorg.liu.se/filosofiska.foreningen.

3. Program.

Programmet har varit följande:  

24 januari 2005  Bo Petersson "Hans Larsson och moralens ursprung"
7 februari 2005 Dan Stiwne "Psykoterapi med existensfilosofisk inriktning"
14 mars 2005 Christian Svensson Limsjö "Om TV-debatter och demokrati"
25 april 2005 Paneldebatt om integritet och allmännytta med Göran Collste, Bo Petersson och Mattias Svensson
12 september 2005 Ingemar Nordin "Filosofi och science fiction"
3 oktober 2005 Anna-Karin Malmström "Hur stora filosofer blir stora filosofer - om historisk tradition och kvinnors filosofi"
7 november 2005 Paneldebatt om tvärvetenskaplig utbildning med Thomas Aachen, Nils Dahlbäck och Lennart Nordenfelt
5 december 2005   Lars-Olof Åhlberg - "Den moderna estetikens födelse. Från Baumgarten till Kant"

Med denna sammanställning av ett varierat och innehållsrikt årsprogram och med en förmodan och en önskan om ett lika fruktbärande nionde år avslutar jag härmed verksamhetsberättelsen för Filosofiska föreningens i Linköping åttonde år.

Linköping den 23 januari 2006

Annika Törnström
Ordförande

Upp

Verksamhetsberättelse för 2006: Filosofiska Föreningens nionde levnadsår

Presenterad vid årsmötet 29 januari 2007

1. Inledning.

Även det nionde året av Filosofiska föreningens existens har varit ett framgångsrikt år. Formen för våra träffar är väl inarbetad och våra möten har varit välbesökta. Vi har kunnat erbjuda ett varierat program, och har under året fortsatt att vid sidan av ”vanliga” föredrag också arrangera en debatt per termin

2. Administrativa och statistiska uppgifter.

2.1 Funktionärer.
På årsmötet den 23 januari 2006 valdes funktionärer till styrelse, revision och valberedning. Under året har posterna fördelat sig på följande sätt:

Ordförande: Annika Törnström
Vice ordförande: Ingemar Nordin
Sekreterare: Eve-Mai Heinaste
Kassör: Terje Holmgren
Informationsansvarig: Gustav Ladén
Föreningsrethor: Bo Petersson
Valberedning: Jan Willner och Lars Pålsson
Revisor: Jan Andersson

2.2 Styrelsemöten och föreningsmöten.
Styrelsemöten har hållits vid fyra tillfällen, nämligen den 13/3, 30/5, 4/9 och 6/12 2006. Vid dessa möten har vi diskuterat frågor som rör praktiska arrangemang runt verksamheten och frågor om uppläggningen av programmet, t ex förslag på föreläsare, vem som tar kontakt, mm. Dessutom har styreslen diskuterat mindre frågor och justeringar över mail.
På våren 2006 hölls fyra föreningsmöten förutom årsmötet. Terminen avslutades med Filosofiska föreningens traditionella sommarfest, som nu celebrerades för åttonde gången. Sommarfesten gick av sin stapel i Mjärdevi Västergård med sedvanlig filosofisk tipspromenad, servering och allmänt glam i dess trädgård.
På hösten höll föreningen fyra möten. Mötestiden under året har vanligen varit måndagskvällar kl 19.00 och mötena har ägt rum i Folkuniversitetets lokaler, Kungsgatan 33. Mötena har regelmässigt avslutats på puben BarBQ där vi har speciell filosofrabatt på drycker.
Föreningsmötena har också detta år kunnat tillgodoräknas som kulturarrangemang vid Folkuniversitetet. Därigenom har vi erhållit visst ekonomiskt bidrag till vår verksamhet.

2.3 Medlemsavgift och antal medlemmar.
Medlemsavgiften har för läsåret varit 100 kr. Medlemsantalet (dvs betalande medlemmar) vid höstterminens utgång var 30. Närvaron vid våra föreningsmöten ligger kring ca 25 deltagare. Vid flertalet möten är över två tredjedelar av de närvarande också medlemmar i föreningen. Mest välbesökt var Martin Linds föredrag med 41 deltagare.

2.4 Information.
Information om föreningens verksamhet har spridits främst genom affischering genom Gustav Ladéns försorg. Därtill har alla kurser inom teoretisk och praktisk filosofi samt inom kulturvetarblocket fått direkt information om föreningen. På föreningens hemsida tillhandahålls också aktuell information om föreningen. Adressen är http://www.studorg.liu.se/filosofiska.foreningen.

3. Program.

Programmet har varit följande:

23 januari 2006 Bo Petersson "DAMP och etik: Om Gillberg-fallet"
30 januari 2006 Per-Anders Forstorp "Konstruktionen av pseudovetenskap"
27 februari 2006 Martin Lind "Kristen i postemodernismens tid"
27 mars 2006 Paneldiskussion on pressetik - Gunilla Pravitz, Hector Barajas och Bo Petersson
29 maj 2006 Mikael Janvid "Om skepticism"
11 september 2006 Paneldiskussion om immateriella rättigheter - Annika Törnström och Ingemar Nordin
19 oktober 2006 Jesper Jerkert "Vad är pseudovetenskap?"
22 november 2006 Hans Ruin "Stämningarnas fenomenologi"
11 december 2006 Annika Törnström "Finns julen? - en filosofisk juldiskussion"

Med denna sammanställning av ett varierat och innehållsrikt årsprogram och med en förmodan och en önskan om ett lika fruktbärande tionde år avslutar jag härmed verksamhetsberättelsen för Filosofiska föreningens i Linköping nionde år.

Linköping den 29 januari 2007

Annika Törnström
Ordförande

Upp

Verksamhetsberättelse för 2007: Filosofiska Föreningens tionde levnadsår

Presenterades (pga sjukdom) inte vid årsmötet 28 januari 2008

1. Inledning.

Även det tionde året av Filosofiska föreningens existens har varit ett framgångsrikt år. Formen för våra träffar är väl inarbetad och våra möten har varit välbesökta. Vi har kunnat erbjuda ett varierat program, och vid sidan av ”vanliga” föredrag haft en paneldebatt.

2. Administrativa och statistiska uppgifter.

2.1 Funktionärer.
På årsmötet den 23 januari 2006 valdes funktionärer till styrelse, revision och valberedning. Under året har posterna fördelat sig på följande sätt:

Ordförande: Annika Törnström
Vice ordförande: Stellan Welin
Sekreterare: Eve-Mai Heinaste
Kassör: Terje Holmgren
Informationsansvarig: Gustav Ladén
Controller: Ingemar Nordin
Valberedning: Jan Willner och Tommy Persson
Revisor: Jan Andersson

2.2 Styrelsemöten och föreningsmöten.
Styrelsemöten har hållits vid fyra tillfällen, nämligen den 16/4, 4/6, 20/8 och 15/11 2007. Vid dessa möten har vi diskuterat frågor som rör praktiska arrangemang runt verksamheten och frågor om uppläggningen av programmet, t ex förslag på föreläsare, vem som tar kontakt, mm. Dessutom har styreslen diskuterat mindre frågor och justeringar över mail.
På våren 2007 hölls fyra föreningsmöten förutom årsmötet. Terminen avslutades med Filosofiska föreningens traditionella sommarfest, som nu celebrerades för nionde gången. Sommarfesten gick av sin stapel i Mjärdevi Västergård med sedvanlig filosofisk tipspromenad, servering och allmänt glam i dess trädgård, dock var detta första året då gudarna synbarlige var sura och sände oss skurar i den kalla kvällen.
På hösten höll föreningen fyra möten. Mötestiden under året har vanligen varit måndagskvällar kl 19.00 och mötena har ägt rum i Folkuniversitetets lokaler, Kungsgatan 33. Mötena har regelmässigt avslutats på puben BarBQ där vi har speciell filosofrabatt på drycker.
Föreningsmötena har också detta år kunnat tillgodoräknas som kulturarrangemang vid Folkuniversitetet. Därigenom har vi erhållit visst ekonomiskt bidrag till vår verksamhet.

2.3 Medlemsavgift och antal medlemmar.
Medlemsavgiften har för läsåret varit 100 kr. Medlemsantalet (dvs betalande medlemmar) vid vårhöstterminens utgång var 25, vid höstterminens utgång 13. Närvaron vid våra föreningsmöten ligger kring ca 20 deltagare. Vid flertalet möten är c:a två tredjedelar av de närvarande också medlemmar i föreningen.

2.4 Information.
Information om föreningens verksamhet har spridits främst genom affischering genom Gustav Ladéns försorg. Därtill har alla kurser inom teoretisk och praktisk filosofi samt inom kulturvetarblocket fått direkt information om föreningen. På föreningens hemsida tillhandahålls också aktuell information om föreningen. Adressen är http://www.studorg.liu.se/filosofiska.foreningen.

3. Program.

Programmet har varit följande:

29 januari 2007 Tommy Persson "Om läsprocessen" - föredrag och diskussion
12 februari 2007 Richard Hirsch "Språk, spel och medvetande"
26 mars 2007 Jan S. Andersson "Etiskt vardagsspråk"
23 april 2007 Paneldiskussion: "Kan man lära ut filosofi?" - Emma Beckman, Marcus Johansson och Annika Törnström
21 maj 2007 Bengt Brülde "Lyckan och dess bestämningsfaktorer"
17 september 2007 Stephen Lewis "Is it a bird? Is it a plane ... Or, is it a ship?"
8 oktober 2007 Lars-Göran Johansson "Vad är orsakande?"
12 november 2007 Bo Petersson "Uppsalafilosofisk analys"
17 december 2007 Bengt Lärkner "Människan och rummet - en subjektiv betraktelse om skönhet"

Med denna sammanställning av ett varierat och innehållsrikt årsprogram och med en förmodan och en önskan om ett lika fruktbärande elfte år avslutar jag härmed verksamhetsberättelsen för Filosofiska föreningens i Linköping tionde år.

Linköping den 28 januari 2007

Annika Törnström
Ordförande

Upp

Verksamhetsberättelse för 2008: Filosofiska Föreningens elfte levnadsår

Presenterades vid årsmötet 2 februari 2009

1. Inledning.

Även det elfte året av Filosofiska föreningens existens har varit ett framgångsrikt år. Formen för våra träffar är väl inarbetad och vi har kunnat erbjuda ett varierat program. Möten har varit välbesökta. Det som har varit speciellt för detta verksamhetsår är att föreningen firat sitt 10-årsjubileum.

2. Administrativa och statistiska uppgifter.

2.1 Funktionärer.

På årsmötet den 28 januari 2008 valdes funktionärer till styrelse, revision och valberedning. Under året har posterna fördelat sig på följande sätt:

Ordförande: Eve-Mai Ladén
Vice ordförande: Bo Petersson
Sekreterare: Johan Alberth; vikarierande sekreterare fr o m okt 2008 Emma Beckman
Kassör: Terje Holmgren
IT-ansvarig: Gustav Ladén

Informationsansvarig: Emma Beckman

Programkonsult: Jan Willner (fr o m 10 mars 2008)
Valberedning: Tommy Persson, Ingemar Nordin
Revisor: Jan Andersson

2.2 Styrelsemöten och föreningsmöten.

Styrelsemöten har hållits vid fem tillfällen, nämligen 4/2, 10/3, 8/4, 8/9, 26/11 2008. Vid dessa möten har vi diskuterat frågor som rör praktiska arrangemang runt verksamheten och frågor om uppläggningen av programmet, t ex förslag på föreläsare, vem som tar kontakt, mm. Dessutom har styrelsen diskuterat mindre frågor och justeringar över mail.

På våren 2008 hölls fyra föreningsmöten förutom årsmötet. Terminen avslutades med Filosofiska föreningens traditionella sommarfest som denna gång involverade firandet av 10-årsjubileet. Sommarfesten gick av sin stapel i Mjärdevi Västergård med servering och allmänt glam i dess trädgård. I samband med jubileumsfirandet korades decenniets Sokrates efter en trekamp som innefattade den sedvanliga tipspromenaden, kullkastandet av filosofiska teorier samt hopprepsuppvisning. Vinnaren Ingemar Nordin erhöll föreningens jubileumsglas och diplom.

På hösten höll föreningen fyra möten.

Mötestiden under året har vanligen varit måndagskvällar kl 19.00 och mötena har ägt rum i Folkuniversitetets lokaler, Kungsgatan 33. Mötena har regelmässigt avslutats på puben BarBQ där vi har speciell filosofrabatt på drycker.

Föreningsmötena har också detta år kunnat tillgodoräknas som kulturarrangemang vid Folkuniversitetet. Därigenom har vi erhållit visst ekonomiskt bidrag till vår verksamhet.

2.3 Medlemsavgift och antal medlemmar.

Medlemsavgiften har för läsåret varit 100 kr. Medlemsantalet (dvs betalande medlemmar) vid vårterminens utgång var 22, vid höstterminens utgång 15. Närvaron vid våra föreningsmöten ligger kring ca 20 deltagare, varav c:a två tredjedelar medlemmar. På vårterminen 3 mars hade vi dock ca 30 besökare då föreningen gästades av Torbjörn Tännsjö. Besökarantalet var högre på vårterminens möten än på höstterminens.

2.4 Information.

Information om föreningens verksamhet har spridits främst genom affischering genom Emma Beckmans försorg. Därtill har alla kurser inom teoretisk och praktisk filosofi samt inom kulturvetarblocket fått direkt information om föreningen. På föreningens hemsida tillhandahålls också aktuell information om föreningen och den har kontinuerligt uppdaterats av Gustav Ladén. Adressen till hemsidan byttes till en enklare, dock ej kostnadsfri adress i februari 2008 och är nu: http://www.filosofiskaforeningen.se . Skälet var att den förra adressen ej fungerade tillfredsställande.

Information har även utgått inför varje möte via mailinglistan.

3. Program.

Programmet har varit följande:

11 februariRoger Fjellström "Jämförliga kanaler och behållare, eller ojämförliga dyrgripar? - om konsekventialismens syn på individers värde."
2 marsTorbjörn Tännsjö "Global demokrati - En presentation av en aktuell bok"
8 aprilHenrik Lerner "Hur definieras begreppen hälsa, välbefinnande och välfärd för djur?"
19 majMargareta Hallberg "Empirisk vetenskapsteori - exemplet biografi"
8 septemberLena Halldenius "Medborgarskap i upplysningstid"
6 oktoberErik Malmqvist "Fortplantningsteknologi och etik"
3 novemberMathias Broth "Om handlingar i olika modaliteter - Exempel från direktsänd TV-produktion på franska."
8 decemberGunnar Björnsson "Moralisk objektivism"

Med denna sammanställning av ett varierat och innehållsrikt årsprogram och med en förmodan och en önskan om ett lika fruktbärande tolfte år avslutar jag härmed verksamhetsberättelsen för Filosofiska föreningens i Linköping elfte år.

Rimforsa, den 1 februari 2008

Eve-Mai Ladén
Ordförande

Upp